Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen

Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto on järjestettävä, jos työpaikassa on yksikin työntekijä.

Terveyden ja työhyvinvoinnin pohjan muodostaa työpaikan jokapäiväinen toiminta: johtamiskäytännöt, työntekijän osaaminen ja työmotivaatio, työyhteisö, terveelliset elintavat ja turvalliset työolot sekä elämän ja työn hallinta. Työhyvinvoinnin edistämisestä työpaikalla vastaa työpaikan johto, työterveyshuollon moniammatilliset osaajat voivat olla tässä mukana.

Työterveyshuollon sisältö, laajuus, ja käytännön toteutus määritellään työterveyshuollon sopimuksessa. Työterveyshuoltosopimus on työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen kirjallinen sopimus. Työnantaja tiedottaa työntekijöille työterveyshuoltotoiminnan laajuudesta.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluihin kuuluvat

  • Työpaikkaselvitys
  • Työpaikan toiminnan suunnittelu
  • Työterveyshoitajan ja -lääkärin palvelut, mm. työntekijöiden terveystarkastukset ja/tai terveyden seuranta
  • Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin ohjaus ja neuvonta tarvittaessa terveyden ja työkyvyn edistämisessä, arvioinnissa ja seurannassa sekä työpaikkaselvityksessä
  • Debriefing toiminta (työhön liittyvien onnettomuuksien tai läheltä piti -tilanteiden henkinen jälkihoito)
  • Työterveysneuvottelut työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon välillä, esim. pitkien sairauslomien jälkeen, työkykyasioissa ja tarvittaessa
  • Perusrokotukset sekä työhön liittyvät rokotukset

Ennaltaehkäiseviin palveluihin voi halutessaan liittää erikoislääkärin työkykyarvion (erikoislääkärin konsultaatio) osana työkykyarviota tai hoitomahdollisuuksien arviointia. Konsultaatiokäyntiin ei liity muita tutkimuksia tai toimenpiteitä.

Kansaneläkelaitoksen korvaukset

Työnantajalla on oikeus saada korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista Kansaneläkelaitokselta.

Työkyvyn tukeminen

Työnantaja ja työterveyshuolto sopivat yhdessä miten työkykyä seurataan. Työterveyshuolto edistää ja tukee työntekijöiden työkykyä selvittämällä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia, sairauden työperäisyyttä tai työrajoitteita ja tarvittaessa lähettämällä erikoislääkärille tai muihin tutkimuksiin.

Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida ja seurata työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, tehdä tarvittavia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi ja seurata ehdotusten toteutumista. Työntekijöiden työkykyä voidaan seurata esimerkiksi terveystarkastuksilla, työpaikkakäynneillä, sairaanhoitokäynneillä sekä sairauspoissaoloseurannalla.

Työterveyshoitajat ja -lääkärit sekä tarvittaessa työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit ovat erilaisin toimenpitein tukemassa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoa ja työn kehittämistä.

Lisätietoa työterveyshuollon järjestämisestä:

Lisätietoa sairauspoissaoloista ja työhönpaluusta :