Arbetsolycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor som leder till skada eller sjukdom. Att händelsen är plötslig avser att en händelse sker tvärt och snabbt, och att den är oförutsedd avser att olyckan sker utan att arbetstagaren så önskar, det vill säga händelsen är oväntad och överraskande. Med en yttre faktor avses någonting som är oberoende av den skadade orsakar olyckan, exempelvis gatans halka, en grop i gatan, ett fallande föremål eller ett vasst objekt som rör handen.

Som arbetsolycksfall räknas en olycka som sker antingen i arbetet - eller när arbetet utförs - eller i förhållanden som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller på område som hör till arbetsplatsen, under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom, då arbetstagaren uträttar ärenden åt arbetsgivaren).

Lindriga arbetsolycksfall behandlas i första hand vid företagshälsovården. Om arbetsolycksfallet kräver mer omfattande undersökningar eller vård, kan personen i fråga också söka vård vid sin hälsovårdscentral eller den privata sektorn. Försäkringsintyg ska så vitt möjligt medtas vid besöket.

Arbetsgivaren ska överlämna försäkringsintyget till vårdinrättningen om möjligt redan tillsammans med den skadade. Blanketter för försäkringsintyg finns på försäkringsbolagens webbtjänst.

Nyckelord: