Stöd vid missbruk och ändring av levnadsvanor

Behöver du hjälp med att ändra dina levnadsvanor?

Individuellt eller i grupp

  • Du får stöd med att ändra dina levnadsvanor, om det sedan är fråga om vikthantering, diethandledning, motionsvanor eller tobaksrökning.
  • Stödet ges i form av individhandledning. Företagshälsovårdarna ordnar även grupphandledning i viktkontroll.

En handledare ger dig hälsofrämjande information samt motiverar och stöder dig under ändringsprocessen. Din egen motivation är viktig för att du ska lyckas. Även en liten ändring kan minska risken för att bli sjuk. Du är välkommen att delta i handledningen om du är överviktig, har höga fettvärden, löper risk att insjukna i typ 2-diabetes, har för högt blodtryck eller vill sluta röka.

Fråga din arbetsgivare eller din företagshälsovårdare om handledningsbesök ingår i din arbetsplats företagshälsovårdsavtal innan du tar kontakt.

Stöd för att sluta röka

  • Rökavvänjningsskötarna stöder rökare som vill sluta röka eller sluta använda andra tobaksprodukter.
  • Tobaksavvänjningen lyckas bäst då rökaren är motiverad att sluta. Stödet ges i form av individhandledning.

Handledaren motiverar, uppmuntrar och visar riktningen, men rökarna tar själva ansvar för att uppnå målet. Olika nikotinersättningsprodukter och medicinska alternativ gås noggrant igenom tillsammans med handledaren. Kontakta avvänjningsskötaren om du vill sluta röka så får du mera information.

Diabeteshandledning

Du erbjuds möjlighet att ändra dina levnadsvanor om du löper risk att insjukna i diabetes, du har högt blodsocker eller andra riskfaktorer föreligger. På mottagningen ger handledaren hälsofrämjande information samt motiverar och stöder dig under ändringsprocessen. Din egen motivation är viktig för att du ska lyckas.

Hjälp mot missbruk

En arbetstagares alkoholproblem kan komma till uttryck på olika sätt på arbetsplatsen. Det är bra att ta tag i problemet i ett tidigt skede. Det är även bra om arbetsplatsen använder sig av en verksamhetsmodell med en överenskommen praxis gällande användning av rusmedel på arbetsplatsen samt instruktioner för hur man går tillväga om en arbetstagare är berusad på arbetsplatsen.

I företagshälsovården genomförs mini-interventioner. Mini-interventionerna innebär att man tar arbetstagarens alkoholbruk till tals, går igenom igenkänningsfaktorer för riskkonsumtion samt ger råd om hur alkoholbruket kan minskas. Mini-interventioner har i flera undersökningar visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att förebygga och minska alkoholmissbruket innan ett alkoholberoende utvecklas. Företagshälsovårdens mini-interventioner är en fortlöpande verksamhet och en del av arbetsplatsens förebyggande arbete mot missbruk.

Börja med de här: