Hälsokontroller och vaccinationer

Hälsokontrollerna är en del av företagshälsovårdens förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Innehållet i och behovet för hälsokontroller för arbetstagarna baserar sig på de arbetsplatsutredningar som gjorts på arbetsplatsen. Hälsokontrollernas omfattning och genomförande avtalas för de olika arbetsplatserna och nedtecknas i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Företagshälsovårdaren kallar de anställda till hälsokontroller i enlighet med arbetet och arbetsplatsens behov.

I arbeten som medför en särskild risk för ohälsa eller olyckor, eller i arbeten som har särskilda hälsokrav, föreligger en förpliktelse att göra hälsokontroller. Dessa kontroller specificeras i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och förordningarna 1484/2001 och 1485/2001.

En anställd kan även själv söka sig till en hälsokontroll genom att ta kontakt med sin företagshälsovårdare om han eller hon känner att det är nödvändigt med tanke på den egna hälsan och arbetsförmågan. Hälsokontrollerna utförs av företagshälsovårdare och företagsläkare, vid behov även av företagsfysioterapeuter och företagspsykologer.

Varje arbetsplats har en utsedd företagshälsovårdare och företagsläkare

Företagshälsovårdaren fungerar som en länk mellan arbetsplatsen, de anställda och företagshälsovården i ärenden som gäller företagshälsovård och hälsa.

Arbetsplatsens egna företagshälsovårdare och företagsläkare planerar och genomför företagshälsovården tillsammans med de andra medlemmarna i företagshälsovårdens multiprofessionella team.

Företagsläkaren svarar för det medicinska och yrkesmedicinska innehållet i företagshälsovården.

Vaccinationer inom företagshälsovården

Företagshälsovården sköter vaccineringen av de anställda om det uppskattats att de lättare än vanligt utsätts för vissa smittsamma sjukdomar i sitt arbete. Ibland syftar vaccineringen av de anställda till att skydda de personer som arbetstagarna kommer i kontakt med, såsom svaga sjukhuspatienter. I sådana fall hör vaccinationerna till företagshälsovården, och dessa vaccinationer specificeras i verksamhetsplanen.

Om arbetsuppgifterna inte kräver några speciella vaccinationer och vaccinationer ingår i företagshälsovårdsavtalet kan de anställda kontrollera sitt vaccinationsskydd vid företagshälsovården. I andra fall ges vaccinationerna vid hälsovårdscentralerna. Personer från Åbo kan höra sig för om vaccinationerna i vaccinationsrådgivningen.

Före hälsokontrollen:

Är mina vaccinationer under kontroll?