Arbetsolycksfall och sjukvård

Chefen ska alltid omedelbart underrättas om arbetsolycksfall!

Vård av arbetsolycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada eller sjukdom. Som arbetsolycksfall räknas en olycka som sker antingen i arbetet – eller när arbetet utförs – eller i omständigheter som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller på ett område som hör till arbetsplatsen, under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom, då arbetstagaren uträttar ärenden åt arbetsgivaren).

Lindriga arbetsolycksfall behandlas i första hand vid företagshälsovården. Om arbetsolycksfallet kräver mer omfattande undersökningar eller vård (exempelvis bilddiagnostik), kan personen i fråga också söka vård vid sin hälsovårdscentral eller den privata sektorn. Försäkringsintyg som fås av arbetsgivaren ska så vitt möjligt medtas vid besöket.

Sjukvård på allmänläkarnivå

Sjukvård kan vara en del av företagshälsovårdens tjänster. Arbetsgivaren kan utöver den lagstadgade, förebyggande företagshälsovården även ordna sjukvårdstjänster. Den huvudsakliga betoningen i företagshälsovårdens sjukvårdstjänster ligger på sjukdomar som relaterar till arbetet och arbetsförmågan.

Om arbetsplatsens företagshälsovård även täcker sjukvård kan arbetstagaren boka tid för sjukvårdsärenden via vår tidsbeställning. I samband med tidsbeställningen hänvisar vi arbetstagaren enligt bedömning till företagshälsovårdarens eller läkarens mottagning.

Om arbetsplatsen inte ordnar sjukvård via företagshälsovården kan du vända dig till din egen hälsostation i sjukvårdsfrågor.