Utredning av problem med inomhusluften

Problem som hör samman med inomhusluften är allmänna på arbetsplatserna i Finland. Ofta känns luften kvav eller tung, ibland märker man tydligt obehagliga lukter, eller upplever drag eller torrhet i luften. 

Torr inomhusluft är ett vanligt problem på vintern eftersom luftens relativa fuktighet är låg inomhus på grund av uppvärmning. Detta ger för vissa personer upphov till besvärliga symtom på slemhinnorna i luftrören och ibland i ögonen. Bakom problemet med kvav luft ligger ofta en för lokaliteternas bruksändamål otillräcklig ventilation, vilket gör att koldioxidmängden blir för hög.

Känslan av drag kommer å sin sida från obalans mellan luftströmningen och värmen: på vintern är det vanligt att man känner drag i närheten av stora fönsterytor medan fönstren utstrålar kyla.

Ur hälsosynpunkt är fuktskador de mest betydande faktorerna som medför problem med inomhusluften. En exceptionell ansamling av fukt i vilket som helst material kan förorsaka mikrobbestånd eller utsläpp från byggnadsmaterial. Mikrober, såsom svampar (mögel och jäst), bakterier eller delar av dessa och ämnesomsättningsprodukter kan ge människor symptom.

Beträffande alla fuktskador är det synnerligen viktigt att fuktskadorna repareras innan de hinner ge upphov till hälsoolägenheter. Orsaken till skadorna och skadornas omfattning kan utredas genom bedömning med hjälp av människans sinnen, byggnadstekniska undersökningar och mikrobiologiska forskningar.

Först och främst bör problemet med inomhusluften behandlas på arbetsplatsen

Må orsaken till problemet med inomhusluften vara vilken som helst, problemet bör först och främst behandlas på arbetsplatsen. De anställda ska berätta för sin chef om de problem som de lagt märke till, och chefen ska bedöma situationen och vid behov antingen rätta till problemet eller be om experthjälp för att utreda det. Det är företagshälsovårdens uppgift att bedöma den potentiella hälsoolägenhet som inomhusluften medför.

Symtom och sjukdomar i de övre luftvägarna och ögonen som hör samman med inomhusluften är i allmänhet vanliga. Dessa symtom och sjukdomar märks dock tydligt på arbetsplatsen och minskar under fritiden.

För att utreda symtomen krävs det vanligen att företagshälsovården besöker arbetsplatsen och att patienten också genomgår undersökningar inom specialsjukvården. På större arbetsplatser är enkäter om inomhusluften ett användbart redskap för att kartlägga symtomen bland hela personalen. Det är alltid motiverat att kontakta företagshälsovårdaren eller företagsläkaren då du misstänker en sjukdom som anknyter till inomhusluften på arbetsplatsen.