Förebyggande företagshälsovård och stödjande av arbetsförmågan

Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska arbetsgivare på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa sådana risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Företagshälsovård ska ordnas om arbetsplatsen har ens en anställd.

Grunden för hälsa och välbefinnande i arbetet utgörs av den dagliga verksamheten, det vill säga ledarskapet, arbetstagarnas kunnande och arbetsmotivation, arbetsgemenskapen, sunda levnadsvanor och trygga arbetsförhållanden samt förmågan att klara sig i livet och arbetet. Ansvaret för att främja välbefinnandet på arbetsplatsen ligger hos arbetsplatsens ledning. Företagshälsovårdens multiprofessionella personal kan också medverka.

Företagshälsovårdens innehåll, omfattning och genomföring i praktiken specificeras i avtalet om företagshälsovård. Avtalet är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster. Arbetsgivaren informerar sina anställda om företagshälsovårdsverksamhetens omfattning.

Till den förebyggande företagshälsovårdens tjänster hör

  • arbetsplatsutredning
  • planering av arbetsplatsens verksamhet
  • företagshälsovårdar- och företagsläkartjänster, bland annat arbetstagarnas hälsokontroller och/eller hälsouppföljning
  • vid behov handledning och rådgivning av företagsfysioterapeuter och företagspsykologer i samband med att man främjar arbetsförmågan och gör bedömningar, uppföljningar och arbetsplatsutredningar
  • debriefingverksamhet (psykisk eftervård efter arbetsrelaterade olyckor eller olyckstillbud)
  • företagshälsoförhandlingar mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården, exempelvis efter långa sjukledigheter, i frågor som gäller arbetsförmågan eller vid behov
  • grundvaccineringar samt arbetsrelaterade vaccineringar

Till förebyggande tjänster kan man, om man så önskar, tillägga bedömningar av arbetsförmågan som görs av specialläkare (specialläkarkonsultationer) som en del av bedömningen av arbetsförmågan eller vårdmöjligheterna. I konsultationsbesöket ingår inga andra undersökningar eller åtgärder.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten

Arbetsgivaren har rätt att få ersättning från Folkpensionsanstalten för företagshälsovårdens kostnader.

Stödjande av arbetsförmågan

Arbetsgivaren och företagshälsovården kommer tillsammans överens om hur man följer upp arbetsförmågan. Företagshälsovården främjar och stöder arbetstagarnas arbetsförmåga genom att reda ut vilka vård- och rehabiliteringsmöjligheter det finns, om sjukdomen är arbetsrelaterad eller om den medför några arbetsförhinder och vid behov genom att skriva ut remiss till en specialläkare eller andra undersökningar.

Företagshälsovårdens uppgift är att bedöma och följa upp arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga, vid behov göra förslag för att förbättra situationen och följa upp genomföringen av förslagen. Arbetstagarnas arbetsförmåga kan följas upp exempelvis genom hälsokontroller, besök på arbetsplatsen, sjukvårdsbesök och uppföljning av sjukfrånvaron.

Företagshälsovårdarna- och läkarna samt vid behov företagsfysioterapeuterna och företagspsykologerna stöder på olika sätt upprätthållandet av arbetstagarnas arbetsförmåga och utvecklingen av arbetet.

Mer information om att ordna företagshälsovård:

Mer information om sjukfrånvaro och att återvända till arbetet: