Arbetsplatsvis verksamhet

Företagshälsovårdens funktioner baserar sig på de olika arbetsplatsernas behov. Utgångspunkten för planeringen av verksamheten är att företagshälsovården och representanter för arbetsplatserna identifierar och beaktar arbetsplatsernas behov. 

Arbetsplatsutredning

För att kunna bedöma behoven på respektive arbetsplats bör företagshälsovården känna till arbetsplatsen och arbetsförhållandena. Med hjälp av arbetsplatsutredningar kan företagshälsovården bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen, det vill säga vilka faromoment och risker som föreligger samt hur belastad personalen är. Utgående från detta drar företagshälsovården slutsatser om hälsoriskerna och gör upp en plan för hälsokontroller samt ger eventuella förslag för att rätta till arbetsmiljön.

I arbetsplatsutredningarna deltar också företagshälsovårdarna och företagsläkarna. Om det anses nödvändigt kan företagsterapeuterna göra speciella utredningar med anknytning till exempelvis ergonomi, och företagspsykologerna kan kartlägga arbetets psykiska belastningsfaktorer. Vid behov anlitas också andra sakkunniga, såsom inom arbetssyn, jordbruk eller teknik.

Mer information om företagshälsovårdens innehåll

Arbetshälsoinstitutet